Košík 0

Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho.
2. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
3. Na uplatnenie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho v čase uplatnenia reklamácie. Predávajúci poučil kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení tak, že umiestnil tieto VOP zreteľne a čitateľne na e-shope a kupujúci si ich mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať alebo vytlačiť, a to aj opakovane.
4. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar predávajúcemu spolu s prejavom vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo z vád tovaru (ďalej aj „oznámenie o uplatnení reklamácie“). Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru a ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.
5. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach z vád tovaru, ktoré mu vyplývajú z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto VOP zreteľne a čitateľne na e-shop a kupujúci si ich mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať alebo vytlačiť, a to aj opakovane.
6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Ak sa jedná o vadu nezáručnú a kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude tovar opravený za cenu dohodnutú cenu medzi predávajúcim a kupujúcim.
7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
9. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady alebo ak ide síce o odstrániteľné vady, ale opakujúce sa (viac ako dvakrát opakovaná vada) alebo o väčší počet vád (viac ako dve rôzne vady súčasne) má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady (také ktoré nebránia užívaniu), má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
11. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky
a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.
12. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv z vád v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
13. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
14. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúc od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie musí byť uvedené, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
16. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v čase uzatvorenia zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
17. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo obdobnými vlastnosťami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
18. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu alebo zástupcovi predávajúcemu,
b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru, alebo neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo neodborným zásahom, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, náhodnou skazou a náhodným zhoršením, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
f) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
19. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
20. Predávajúci vydá o spôsobe určenia a vybavenia kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Zároveň o výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, a kupujúci neurčí či žiada jej odstránenie alebo výmenu vadného tovaru predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady, ak nevymení tovar.
23. Pokiaľ ide o neodstrániteľnú vadu, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, a kupujúci neurčí či žiada výmenu tovaru za iný funkčný rovnaký alebo obdobný tovar (v rovnakej cene) alebo vrátenie kúpnej ceny za tovar predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru, ak sa nerozhodne vrátiť cenu.
24. Ustanovenia tohto článku VOP výslovne neplatia pre kupujúceho, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).
25. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.
26. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu odoslania oznámenia o vybavení reklamácie ani po opakovanom doručení reklamovaného tovaru je predávajúci oprávnený nevyzdvihnutú reklamáciu zlikvidovať bez náhrady.