Košík 0

Milí zákazníci,
ospravedlňujeme sa, ale od 1. júna 2024 prechádzame na nový systém a vaše objednávky sa môžu omeškať. Akonáhle to bude možné, pošleme vám vaše objednávky.
Ďakujeme za pochopenie.

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.eshop.bauermedia.sk (ďalej aj „e-shop“), ktorého prevádzkovateľom a zároveň predávajúcim je spoločnosť BAUER MEDIA Slovakia, k. s., so sídlom Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, zastúpená spoločnosťou D.EXPRES k.s., komplementárom, zastúpeným D.EXPRES Management spol. s r.o. štatutárnym orgánom komplementára, v mene ktorého koná Ivan Antala, konateľ, IČO: 35 792 094, DIČ: 2020223216, IČ DPH: SK2020223216, IBAN: SK02 7300 0000 0090 0004 4987, SWIFT (BIC): INGBSKBX, Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail eshop@bauermedia.sk, reklamačné stredisko BAUER MEDIA Slovakia, k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04, pondelok až piatok od 09.00 - 16.00 hod., okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov (ďalej aj „Predávajúci“) zo strany kupujúceho, ktorým je fyzická osoba (spotrebiteľ), ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy k tovaru zakúpenému prostredníctvom e-shopu nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj „Kupujúci“).

Tento reklamačný poriadok bol vydaný v súlade so všeobecnými obchodnými podmienkami Predávajúceho, v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä:

 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“);
 • zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“);
 • zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“);
 • zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“);
 • zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“);
  ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ktoré sa na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim v prípade aplikujú.
 1. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na kupujúceho, ktorým je fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy k tovaru zakúpeného u Predávajúceho koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, a teda nie je spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa. V takom prípade sa zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru riadi výhradne príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného Kupujúcim z katalógu tovarov prezentovanom na e-shope Predávajúceho, najmä však reklamného tovaru propagujúceho alebo súvisiaceho s Rádiom Expres, rádiom EUROPA 2, rádiom Melody a/alebo Rádiom ROCK (ďalej aj „reklamácia“).
 3. Predávajúci poučil Kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovaru v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa ako aj o právach Kupujúceho, ktoré mu vyplývajú z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento reklamačný poriadok zreteľne a čitateľne na e-shope a Kupujúci si ho mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať alebo vytlačiť, a to aj opakovane.
 4. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 5. Záručná doba tovaru je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru (prevzatia tovaru Kupujúcim), pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú Kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu uplatnenia reklamácie tovaru.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 7. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď Kupujúci po skončení reklamačného konania bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 8. Ak Predávajúci po zakúpení tovaru neposkytol k tovaru záruku, t. j. záručný list v písomnej forme, má Kupujúci právo od Predávajúceho takúto záruku žiadať a Predávajúci je povinný ju Kupujúcemu poskytnúť. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 9. Kupujúci je povinný reklamáciu tovaru uplatniť u Predávajúceho. Na uplatnenie reklamácií sa vzťahuje reklamačný poriadok Predávajúceho platný v čase uplatnenia reklamácie.
 10. Kupujúci má právo zakúpený tovar pri doručení neprevziať, ak tovar vykazuje už pri doručení zjavné vady (najmä ak je zjavné, že tovar alebo obal tovaru bol prepravou poškodený). V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia alebo na vrátenie kúpnej ceny Predávajúcim.
 11. Ak tovar po jeho prevzatí Kupujúcim vykazuje vady, Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar Predávajúcemu spolu s prejavom vôle Kupujúceho uplatniť si svoje právo zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej aj „oznámenie o uplatnení reklamácie“). Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru, a ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

V súlade s § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka má Kupujúci pri uplatnení reklamácie nasledovné práva:

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné (viac ako dvakrát opakovaná vada) vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád (viac ako dve rôzne vady súčasne) vec riadne užívať.
 5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia novej veci (tovaru). To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Uplatnenie reklamácie

 1. Pre riadne uplatnenie reklamácie Kupujúci doručí počas záručnej doby Predávajúcemu:
  1. oznámenie o uplatnení reklamácie Predávajúcemu,
  2. reklamovaný tovar zakúpený u Predávajúceho,
  3. doklad o kúpe tovaru Kupujúcim u Predávajúceho.
 2. Kupujúci má povinnosť reklamovaný tovar zabaliť do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na jeho prepravu. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nesplňujú základne predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.
 3. Predávajúci prevezme tovar doručený za účelom jeho reklamácie a skontroluje či spolu s tovarom Kupujúci priložil aj oznámenie o uplatnení reklamácie a doklad o kúpe tovaru.
 4. Reklamačné konanie sa začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky vyššie uvedené podmienky. Zároveň v ten istý deň začína plynúť Predávajúcemu aj lehota na vybavenie reklamácie.
 5. Po prijatí reklamácie Predávajúci Kupujúcemu vydá potvrdenie o prijatí reklamácie, a to písomne prostredníctvom emailu, SMS správy alebo doporučeného listu.
 6. Na reklamáciu Tovaru môže Kupujúci použiť oznámenie o uplatnení reklamácie podľa prílohy č. 1, ktoré mu poskytol Predávajúci.
 7. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli zavinením Kupujúceho, najmä z nasledovných dôvodov:
  1. preukázateľne nesprávnym používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie alebo obvyklým používaním tovaru porovnateľného druhu,
  2. mechanickým poškodením tovaru alebo zásahom do tovaru spôsobeným kupujúcim alebo inou osobou,
  3. bežným opotrebením tovaru,
  4. používaním tovaru na iný účel, na ktorý bol určený,
  5. skladovaním tovaru v nesprávnych podmienkach,
  6. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru,
  7. nesprávnou starostlivosťou o tovar, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  8. poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, náhodnou skazou a náhodným zhoršením, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci.
 8. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv z vád v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje, Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.
 9. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť Predávajúceho dodržať lehoty v súlade s § 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 10. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy tovaru a Predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie musí byť uvedené, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar odošle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 11. Predávajúci zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na vybavenie reklamácie v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie Kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote.
 12. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim.
 13. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 14. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo obdobnými vlastnosťami, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 15. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že sa nejedná o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Ak sa jedná o vadu nezáručnú a Kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude tovar opravený za cenu dohodnutú cenu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
 16. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol Predávajúcim v čase kúpy tovaru upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 17. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie:
  1. odovzdaním opraveného tovaru,
  2. výmenou tovaru,
  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo,
  5. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 18. Predávajúci vydá o spôsobe vybavenia reklamácie Kupujúcemu písomný doklad. O výsledku vybavenia reklamácie bude Predávajúci informovať Kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania sms správou alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 19. V prípade výmeny tovaru za nový dostane Kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru; prípadné ďalšie reklamácie nového tovaru sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 20. Opravený, resp. vymenený tovar Predávajúci po skončení reklamačného konania doručí na adresu uvedenú Kupujúcim formou doporučenej zásielky.
 21. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu odoslania Tovaru ani po opakovanom doručení reklamovaného tovaru je Predávajúci oprávnený nevyzdvihnutú reklamáciu zlikvidovať bez náhrady.

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho sprístupnenia Predávajúcim na e-shope. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia reklamačný poriadok rušiť, meniť, upravovať alebo ho nahradiť novým, a to i bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúceho.
 2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení reklamačného poriadku je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení reklamačného poriadku.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne elektronicky vo forme e-mailu.
 4. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že všetky spory budú riešiť predovšetkým zmiernou formou. Všetky spory, ktoré vzniknú z tohto reklamačného poriadku alebo v súvislosti s ním vrátane sporov z dodania tovaru budú rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

Tento reklamačný poriadok bol aktualizovaný ku dňu 12.12.2022

Oznámenie o uplatnení reklamácie

Toto oznámenie vyplňte a zašlite iba v prípade, ak si želáte uplatniť Vaše práva zo zodpovednosti za vady Tovaru - reklamácie)

Ja, Kupujúci - reklamujúci:

Meno a priezvisko: ......................

Adresa: .................................

Dátum narodenia: ........................

E-mail / Tel. č.: .....................................

Číslo objednávky a dátum objednávky: .................

Číslo daňového dokladu (faktúry): .....................

Týmto oznamujem Predávajúcemu:

BAUER MEDIA Slovakia, k. s., so sídlom Vrútocká 48, 821 04 Bratislava

Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail eshop@bauermedia.sk

Reklamáciu nasledovného tovaru:

Označenie reklamovaného tovaru: ..............

Popis vady reklamovaného tovaru:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Ďalšie skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na vybavenie reklamácie:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Prílohy (doklady k reklamovanému tovaru): ..........

Spôsob doručenia potvrdenia o prijatí reklamácie: e-mail/doporučený list*

Spôsob oznámenia o vybavení reklamácie: sms/e-mail/doporučený list*

Preferovaný spôsob vybavenia reklamácie: výmena/oprava*

Podpis Kupujúceho - reklamujúceho: ..............

Dátum ..............

(*nehodiace sa škrtnite)