Košík 0

Milí zákazníci,
ospravedlňujeme sa, ale od 1. júna 2024 prechádzame na nový systém a vaše objednávky sa môžu omeškať. Akonáhle to bude možné, pošleme vám vaše objednávky.
Ďakujeme za pochopenie.

Všeobecné obchodné podmienky

Aktualizované 12.12.2022

Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán a podmienky predaja tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného pod doménou (ďalej aj „e-shop“).

Zmluvnými stranami sa rozumie predávajúci a kupujúci.

Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť:

BAUER MEDIA Slovakia, k. s.
Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
Zastúpená: D.EXPRES k. s., komplementár, D.EXPRES Management spol. s r.o. štatutárny orgán komplementára, Ivan Antala, konateľ
Zapísaná: Mestský súd Bratislava III, oddiel: Sr, vložka č. 1353/B
IČO: 35 792 094
DIČ: 2020223216
IČ DPH: SK2020223216
IBAN: SK02 7300 0000 0090 0004 4987
SWIFT (BIC): INGBSKBX
(ďalej aj „Predávajúci“)

Kontaktné údaje Predávajúceho:
tel.: 02/59 30 89 00, e-mail eshop@bauermedia.sk
reklamačné stredisko BAUER MEDIA Slovakia, k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04, pondelok až piatok od 09.00 - 16.00 hod., okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba (spotrebiteľ) staršia ako 16 rokov, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy k tovaru zakúpenému prostredníctvom e-shopu nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj „Kupujúci“).
 2. Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru dostupného na e-shope uzavretá v súlade s týmito VOP (ďalej len „Zmluva“).
 3. Tovarom sa rozumie každý tovar dostupný v katalógu tovarov prezentovaný na e-shope, najmä však reklamný tovar propagujúci alebo súvisiaci s Rádiom Expres, rádiom EUROPA 2, rádiom Melody a/alebo Rádiom ROCK (ďalej len „Tovar“).
 4. Webová stránka www.eshop.bauermedia.sk prostredníctvom ktorej Predávajúci sprístupňuje e-shop by mala korektne fungovať v najpoužívanejších internetových prehliadačoch. Predávajúci ako prevádzkovateľ webovej stránky neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serverov webových stránok. Predávajúci tiež nezodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na webových stránkach.
 5. Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý má záujem postupom podľa týchto VOP o kúpu Tovaru prezentovaného na e-shope.
 6. Tieto VOP sa nevzťahujú na právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim - podnikateľom. V prípade záujmu o kúpu Tovaru kupujúcim - podnikateľom, je potrebné kontaktovať Predávajúceho prostredníctvom vyššie uvedeného e-mailu, prípadne na vyššie uvedené telefónne číslo.
 7. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom e-shopu.
 8. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov riadia týmito VOP, Reklamačným poriadkom Predávajúceho, Zásadami ochrany osobných údajov a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä:
  • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“);
  • zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“);
  • zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku“);
  • zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o elektronickom obchode“);
  • zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej lej „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“)

Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk.

Registrácia v e-shope a aktivácia účtu

 1. Na účely zjednodušenia nákupu Tovarov sa Kupujúci môže zaregistrovať na e-shope a vytvoriť si používateľský účet. Registrácia je bezplatná.
 2. Registrácia umožňuje Kupujúcemu sledovať históriu svojich objednávok Tovaru na e-shope a v prípade záujmu Kupujúceho o objednávku Tovaru uľahčí celý proces zadávania objednávky už vyplnenými kontaktnými údajmi Kupujúceho.
 3. Registráciu môže Kupujúci vykonať kedykoľvek, a to vyplnením údajov v registračnom formulári dostupnom na e-shope. Súčasťou registrácie Kupujúceho je vyplnenie povinných údajov o Kupujúcom v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa a heslo.
 4. Podmienkou na úspešné vytvorenie registrácie je súhlas Kupujúceho s týmito VOP ako aj súhlas Kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné v Zásadách ochrany osobných údajov a spracúvania súborov cookies. Kupujúci má právo súhlas s týmito VOP a/alebo súhlas so spracovaním jeho osobných údajov neudeliť. V takom prípade vytvorenie registrácie Kupujúcemu v e-shope nebude umožnené.
 5. Pri registrácii do e-shopu môže tiež Kupujúci udeliť osobitný súhlas so zasielaním informácií o novinkách, akciách a iných aktivitách Predávajúceho elektronickou formou na registrovanú e-mailovú adresu (tzv. newsletter).
 6. Po vyplnení registračného formuláru a udelení príslušných súhlasov, bude Kupujúcemu doručený na ním zadanú e-mailovú adresu osobitný email „Aktivácia účtu“. Na účely dokončenia registrácie, t.j. aktivácie účtu bude Kupujúci požiadaný o kliknutie na zaslaný webový odkaz a voľbu hesla.
 7. Úspešný proces registrácie je ukončený, keď bude Kupujúcemu doručený osobitný e-mail „Potvrdenie o aktivácii účtu“. Kupujúci je povinný uschovať prihlasovacie údaje a ochraňovať ich tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.
 8. Po úspešnej registrácii a vytvorení používateľského účtu si Kupujúci môže doplniť údaje o adrese trvalého pobytu alebo inej adrese za účelom dodania Tovaru a telefónne číslo.
 9. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny aktualizovať prostredníctvom príslušnej funkcie v časti Váš účet, najneskôr pri nasledujúcej objednávke, pretože ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na riadne dodanie Tovaru Kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou zaregistrovaných údajov. Ak Predávajúci zistí, že registrovaná e-mailová adresa neexistuje alebo iný zaregistrovaný údaj je nepravdivý, je oprávnený registráciu zrušiť.

Objednanie Tovaru a uzatvorenie Zmluvy

 1. Kupujúci realizuje nákup Tovaru výberom z katalógu tovarov Predávajúceho dostupnom na e-shope.
 2. Pri každom prezentovanom Tovare sú uvedené údaje o kúpnej cene, popis Tovaru, ďalšie informácie (v závislosti od druhu Tovaru v rozsahu: veľkosť, typ (pánsky/dámsky/ unisex model) farba, dostupnosť Tovaru).
 3. Predávajúci je podľa svojho uváženia oprávnený poskytnúť zľavu na Tovar.
 4. Informácie o Tovare prezentovanom na e-shope sú aktualizované priebežne. Informácie o Tovare, najmä informácie o dostupnosti jednotlivých Tovarov nemusia byť na e-shope vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom.
 5. Kupujúci objedná Tovar u Predávajúceho nasledovne:
  • Kupujúci si na e-shope vyberie Tovar v katalógu Tovarov dostupnom Predávajúcim.
  • Kliknutím na vybraný Tovar sa Kupujúcemu zobrazia dodatočné informácie týkajúce sa Tovaru, z ktorých si Kupujúci vyberie podľa vlastného výberu (napr. možnosti ako veľkosť, farba, typ, množstvo, výstrih, iné).
  • Kupujúci si zakliknutím príslušnej možnosti vyberie Tovar a kliknutím na možnosť „Pridať do košíka“ ho pridá do nákupného košíka.
  • Kupujúci vyplní údaje požadované Predávajúcim v objednávkovom formulári.
  • Kupujúci si vyberie jednu z možností platby a spôsobov úhrady kúpnej ceny za Tovar.
  • Kupujúci skontroluje a potvrdí (odošle) záväzne svoju objednávku.
 6. Predávajúci informuje Kupujúceho pred odoslaním objednávky Tovaru jasným a zrozumiteľným spôsobom o:
  1. hlavných vlastnostiach Tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a Tovaru,
  2. obchodnom mene a sídle Predávajúceho, telefónnom čísle Predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt Kupujúceho s Predávajúcim, najmä adrese jeho elektronickej pošty a číslo faxu, ak ich Predávajúci má,
  3. celkovej cene Tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady alebo poplatky;
  4. platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Tovar, informáciách o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov Kupujúceho,
  5. informáciu o tom, že ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu (náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru) podľa § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty,
  ako aj ďalších informáciách podľa uváženia Predávajúceho alebo ktoré má Predávajúci v súlade s platnými právnymi predpismi Kupujúcemu oznámiť (vrátane formulára na odstúpenie od Zmluvy). O vyššie uvedených informáciách je Predávajúci oprávnený informovať Kupujúceho odkazom na tieto VOP.
 7. Ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov v súlade s vyššie uvedeným písm. c) alebo o nákladoch na vrátenie Tovaru v súlade s vyššie uvedeným písm. e) Kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.
 8. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 9. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela Kupujúci Predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového (nákupného) formulára.
 10. Objednávka sa považuje Predávajúcemu za riadne doručenú, ak sa dostane do dispozície Predávajúceho a obsahuje všetky nevyhnutné Predávajúcim určené údaje.
 11. Po odoslaní objednávky obdrží Kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky oznámenie o prijatí objednávky. Zmluva je uzavretá až doručením akceptácie objednávky Kupujúcemu. Kupujúci bol Predávajúcim oboznámený, že súčasťou objednania Tovaru je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu za Tovar. Predávajúci odoslaním akceptácie objednávky Kupujúcemu, poskytuje Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí Zmluvy.
 12. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Predávajúci je oprávnený neakceptovať objednávku Kupujúceho, resp. zrušiť objednávku pred uzavretím Zmluvy, a to najmä v nasledovných prípadoch:
  • ak objednávka neobsahuje všetky nevyhnutné údaje Kupujúceho určené Predávajúcim, resp. ak sú uvedené údaje viditeľne nesprávne alebo neúplné,
  • ak Tovar nie je dočasne alebo dlhodobo dostupný z dôvodu jeho vypredania alebo iných príčin, z dôvodov vyššej moci,
  • ak po prijatí objednávky je Predávajúcemu zrejmé, že vzhľadom na osobitné okolnosti a ani pri vynaložené všetkého úsilia, ktoré je možné od Predávajúceho spravodlivo očakávať nebude schopný dodať objednaný Tovar načas alebo v primerane predĺženej dodacej lehote.
 13. Predávajúci je po zistení vyššie uvedených prekážok oprávnený písomne kontaktovať Kupujúceho a ponúknuť mu náhradné plnenie, prípadne individuálne dohodnúť spôsob vhodného riešenia. Ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, o neakceptovaní objednávky, resp. zrušení objednávky pre vyššie uvedené prekážky Predávajúci písomne informuje Kupujúceho. Zároveň je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu zaplatiť už zaplatenú kúpnu cenu za objednaný Tovar, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej informácie o neakceptovaní objednávky.
 14. Na e-mailovú adresu Kupujúceho budú zasielané všetky ďalšie informácie súvisiace s objednávkou. Predávajúci je tiež oprávnený telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overiť platnosť a rozsah objednávky.
 15. Spolu s Tovarom poskytne Predávajúci Kupujúcemu písomne všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie Tovaru a ďalšie doklady. Predávajúci je uvedené doklady k Tovaru poskytnúť aj v elektronickej podobe, napríklad prostredníctvom e-mailu.
 16. Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný Tovar a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, prípadne potvrdiť v dodacom liste prevzatie Tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

Kúpna cena a platobné podmienky

 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny Kupujúcim za Tovar.
 2. Zobrazená kúpna cena Tovaru na e-shope zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške ustanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a cenu za prepravu tovaru.
 3. V kúpnej cene Tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, a náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť Kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je Kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť kúpnu cenu Tovaru uvedenú na e-shope. Zmena ceny Tovaru sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené pred zmenou kúpnej ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu Tovaru.
 5. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu za Tovar kúpnu cenu podľa Predávajúcim akceptovanej objednávky dohodnutým spôsobom. Kupujúci môže zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim.
 6. Spôsob platby kúpnej ceny si musí Kupujúci zvoliť pri vytváraní objednávky:
  • dobierkou v mieste dodania Tovaru,
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky; po zaúčtovaní platby na bankovom účte predávajúceho bude kupujúci o tejto skutočnosti e-mailom upovedomený a bude mu odoslaný objednaný tovar, alebo
  • iným spôsobom dohodnutým telefonicky s Predávajúcim.
 7. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý Tovar v súlade a v lehote podľa vybraného spôsobu platby.
 8. Ak Kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania Tovaru a zmluvné strany sa nedohodli v osobitných prípadoch na zaplatení kúpnej ceny za Tovar v splátkach, Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie Tovaru Kupujúcemu.
 9. Ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet Predávajúceho.
 10. Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do času vyhlásenej akcie alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom Tovare nie je uvedené inak.
 11. Kupujúci je povinný pri platbe správne uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie vzniknuté nesprávnym uvedením variabilného symbolu Kupujúcim, čo môže mať za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny.
 12. Predávajúci vystaví a doručí faktúru Kupujúcemu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s Tovarom alebo doručená Kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s Tovarom a je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list alebo dodací list.
 13. Predávajúci môže vydávať darčekové poukážky, ktoré je možné použiť na zaplatenie kúpnej ceny za objednávku v rôznej nominálnej hodnote. Na poukážke je vyznačená platnosť poukážky presným dátumom, celková hodnota poukážky a jedinečné číslo poukážky. Poukážku je možné využiť len pri jednom nákupe a len do výšky hodnoty poukážky. Poukážku nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť. Ak je celková suma nákupu nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva. Poukážka je prenosná. Poukážka nie je cenným papierom.

Dodanie Tovaru

 1. Predávajúci je povinný vhodným spôsobom Tovar zabaliť a dodať ho Kupujúcemu na základe objednávky potvrdenej akceptáciou, a to v dohodnutom množstve, kvalite a lehote.
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar.
 3. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď Kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená Kupujúcim prevezme Tovar od Predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť Tovar alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď Predávajúci umožní Kupujúcemu nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.
 4. Kupujúci si pri zostavovaní objednávky zvolí spôsob doručenia tovaru (zásielky) z nasledovných spôsobov doručenia:
  • pošta - Predávajúci doručí zásielku ako balík prostredníctvom Slovenskej pošty do 3 pracovných dní po expedícii Tovaru.
 5. Ak Predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať Tovar v lehote najviac 30 dní a ani v dodatočnej lehote dohodnutej s Kupujúcim, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho určený Kupujúcim.
 6. Kupujúci je povinný prevziať Tovar v mieste a v čase (časovom rozsahu) oznámenom Predávajúcim alebo zabezpečiť, aby Tovar prevzala iný osoba. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie Tovaru je povinná predložiť Predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky.
 7. Zástupca Predávajúceho, ktorý doručuje Tovar Kupujúcemu, si môže s Kupujúcim dohodnúť odlišný čas dodania Tovaru.
 8. Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia Tovaru Kupujúcemu alebo splnomocnenej osobe.
 9. Ak bude potrebné dodanie Tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste a v čase oznámenom Predávajúcim alebo ak si Kupujúci neprevezme Tovar do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého času, hoci predtým platne neodstúpil od Zmluvy, je od Zmluvy oprávnený odstúpiť Predávajúci a Predávajúcemu vzniká nárok na náhradu za škodu vo výške skutočných nákladov za neúspešné dodanie Tovaru.
 10. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu Predávajúceho. V prípade zistenia vady Tovaru je zástupca Predávajúceho povinný umožniť Kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady Tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca Predávajúceho a Kupujúci môže odmietnuť prevziať dodaný Tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie Tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád Tovaru u Predávajúceho. Ak Kupujúci odmietne prevziať dodaný Tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu znáša Predávajúci.

Odstúpenie od Zmluvy

 1. Ak Predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy z dôvodu dočasnej alebo dlhodobej nedostupnosti Tovaru, vypredania zásob, z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu načas v lehote určenej týmito VOP alebo v primerane predĺženej dodacej lehote , Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť Kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre Kupujúceho písomne odstúpiť od Zmluvy (stornovať objednávku). Ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy z týchto dôvodov, je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od Zmluvy prevodom na účet určený Kupujúcim.
 2. Kupujúci nemôže odstúpiť od Zmluvy, ktorej predmetom je predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek alebo vyrobeného na mieru Kupujúceho.
 3. Ak Predávajúci včas a riadne poskytol Kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od Zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od Zmluvy vrátane poskytnutia formuláru na odstúpenie od Zmluvy podľa prílohy č. 1 pred uzavretím Zmluvy, Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru.
 4. Kupujúci môže odstúpiť od Zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Zmluvy.
 5. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa prílohy č. 1, ktorý mu odovzdal Predávajúci.
 6. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa Kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od Zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak Kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú Predávajúcim, ktorá je uvedená na začiatku týchto VOP v časti týkajúcej sa osoby Predávajúceho alebo na adresu, ktorej zmena bola Kupujúcemu náležite oznámená Predávajúcim po uzavretí Zmluvy.
 7. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy znáša Kupujúci.
 8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na prepravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, ak sa Predávajúci zaviazal na úhradu týchto nákladov alebo poplatkov alebo ak mu tak stanovuje právna povinnosť.
 9. V súlade s § 10 ods. 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku týmto Predávajúci informuje Kupujúceho, že v prípade ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
 10. Uplatnenie práva Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy nemá za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre Kupujúceho okrem povinnosti vrátiť Tovar, znášať náklady na prepravu a zodpovedať za zníženie hodnoty Tovaru.
 11. Predávajúci vráti Kupujúcemu platby rovnakým spôsobom ako ich Kupujúci uhradil, ak sa nedohodnú inak; v takom prípade bez toho, aby boli Kupujúcemu v tejto súvislosti účtované ďalšie poplatky alebo náklady. Predávajúci však nie je povinný vrátiť Kupujúcemu platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 12. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy zaslať Tovar späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby; lehota je zachovaná, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 13. Kupujúci je povinný zaslať Tovar späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný, podľa možnosti v originálnom balení. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ak si Predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od Zmluvy pred uzavretím Zmluvy.

Zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie

 1. Predávajúci informuje Kupujúceho, že informácie o zodpovednosti za vady, záruke a reklamačných podmienkach Predávajúci uvádza v samostatnom dokumente - Reklamačný poriadok.

Alternatívne riešenie sporu medzi Predávajúcim a Kupujúcim

 1. Predávajúci informuje Kupujúcich, že táto časť VOP sa týka len Kupujúcich, ktorí spĺňajú právnu definíciu spotrebiteľa v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka alebo § 5 písm. a) Zákona o ochrane spotrebiteľa).
 2. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho, že ako spotrebiteľ má možnosť za podmienok uvedených v týchto VOP a v zákone o alternatívnom riešení sporov riešiť prípadný spor s Predávajúcim prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov.
 3. Kupujúci má ako spotrebiteľ právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.
 4. Ak Predávajúci neodpovie na vyššie uvedenú žiadosť o nápravu do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim alebo na ňu odpovie zamietavo, má Kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 5. Ak sú na alternatívne riešenie sporu príslušné viaceré subjekty alternatívneho riešenia sporov, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má Kupujúci.
 6. Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu v súlade s § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť návrh podľa § 13 zákona o alternatívnom riešení sporov, o. i. aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.
 7. Stranami sporu sú kupujúci - spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a Predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.
 8. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje Slovenská obchodná inšpekcia na svojom webovom sídle (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).
 9. Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov online aj prostredníctvom ODR platformy (online dispute resolution platform) Riešenie sporov online dostupnej na: http://ec.europa.eu/consumers/odr, v súlade s Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia Predávajúcim na e-shope. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať ich novými, a to i bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP alebo Zmluvy.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme e-mailu.
 4. Ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu podľa týchto VOP alebo zmluvy s predávajúcim na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Kupujúci súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti predávajúceho súvisiace s e-shopom voči kupujúcemu môžu byť postúpené na iné osoby.
 5. Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že všetky spory budú riešiť predovšetkým zmiernou formou. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodania tovaru budú rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.
 6. Prevádzkovateľ je oprávnený na webovej stránke poskytovať reklamný priestor pre reklamu tretím osobám, ktorá sa sprístupňuje na webovej stránke www.eshop.bauermedia.sk; cenník reklamných služieb je zverejnený na podmaz.sk.

Tieto VOP sú aktualizované ku dňu 12.12.2022

Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam pre e-shop Rádia Expres, rádia Europa 2 a rádia Melody a Rádia ROCK

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy nás, prosím, informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto Zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) adresovaným Predávajúcemu na adrese:
BAUER MEDIA Slovakia, k. s., so sídlom Vrútocká 48, 821 04 Bratislava,
Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail eshop@bauermedia.sk,

pričom na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od Zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od Zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím Zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného Tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie Tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade odstúpenia od zmluvy nám, prosím, zašlite tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte BAUER MEDIA Slovakia, k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie Tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti Tovaru.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(tento formulár vyplňte a zašlite iba v prípade, ak si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy)

Formulár zašlite, prosím, na adresu Predávajúceho:
BAUER MEDIA Slovakia, k. s., so sídlom Vrútocká 48, 821 04 Bratislava,
Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail eshop@bauermedia.sk,

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento Tovar:

..................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia*:

..................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov

..................................................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

..................................................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba v prípade predloženia v listinnej podobe)

...................................................................................................................................................................

Dátum .........................

*nehodiace sa škrtnite