Košík 0

Všeobecné obchodné podmienky

Aktualizované 1. 1. 2022

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop Rádia Expres, rádia Europa 2 a rádia Melody (ďalej len „VOP“) upravujú podmienky predaja tovaru prostredníctvom e-shopu http://eshop.bauermedia.sk (ďalej aj „e-shop“).

1.2 Predávajúcim je spoločnosť BAUER MEDIA Slovakia,  k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04, IČO: 35 792 094, IČ DPH: SK 2020223216, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v odd. Sr, vl. č. 1353/B (ďalej aj „BAUER MEDIA Slovakia“).

1.3 Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail eshop@bauermedia.sk, reklamačné stredisko BAUER MEDIA Slovakia, k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04, pondelok až piatok od 09.00 - 16.00 hod., okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

1.4 Tieto VOP sa vzťahujú na právne vzťahy medzi BAUER MEDIA Slovakia ako predávajúcim a treťou osobu, ktorá má záujem postupom podľa VOP o kúpu tovaru prezentovaného na e-shope pre osobnú potrebu (maloobchod). V prípade záujmu o kúpu za účelom ďalšieho predaja ako predmetu činnosti podnikania (veľkoobchod), kontaktujte priamo BAUER MEDIA Slovakia.

1.5 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi BAUER MEDIA Slovakia a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na e-shope uzavretá podľa VOP (ďalej len „zmluva“). Zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky kupujúcemu. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený, že súčasťou objednania tovaru je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

1.6 Doplnkovou zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar, ktorý súvisí s predmetom zmluvy, ak je tovar dodávaný predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody a pri jej uzatváraní bolo možné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, že kupujúci po zániku zmluvy nebude mať záujem na plnení povinností z tejto zmluvy.

2. Tovar

2.1 Tovarom sa rozumie každý produkt prezentovaný na e-shope.

2.2 Tovar spĺňa podmienky bezpečnosti a je zdravotne nezávadný pre bežného spotrebiteľa.

2.3 Pri každom prezentovanom tovare sú uvedené údaje o kúpnej cene, DPH, prípadne zľavy a akcie, veľkosti, popis tovaru – farba, typ, označenie tovaru, dostupnosť.

2.4 Údaje prezentovaného tovaru sú aktualizované priebežne. Tieto údaje, najmä kúpna cena, veľkosti, a dostupnosť tovaru, nemusia byť na e-shope vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom.

2.5 V prípade vypredania tovaru, ktorého doplnenie už nie je možné, bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný vhodným spôsobom a predávajúci je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie; v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy má každá zo strán právo od tejto zmluvy odstúpiť.

3. Registrácia

3.1 Registrácia je bezplatná.

3.2 Pre možnosť úspešného nakupovania sa musí kupujúci zaregistrovať na e-shope.

3.3 Registráciu môže kupujúci vykonať pred výberom tovaru alebo počas procesu výberu tovaru vyplnením údajov do registračného formuláru. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny aktualizovať prostredníctvom príslušnej funkcie v časti Váš účet najneskôr pri nasledujúcej objednávke, pretože ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na riadne dodanie tovaru kupujúcemu. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Predávajúci nezodpovedá za škodu vzniknutú nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou zaregistrovaných údajov. Ak predávajúci zistí, že registrovaná e-mailová adresa neexistuje alebo iný zaregistrovaný údaj je nepravdivý, je oprávnený registráciu zrušiť.

3.4 Súčasťou registrácie kupujúcim je vyplnenie kontaktných údajov o kupujúcom, a to v prípade fyzickej osoby tieto povinné údaje: meno, priezvisko, e-mailová adresa, heslo. Následne podľa vybraného spôsobu dodania tovaru dopĺňa kupujúci údaj o adrese trvalého pobytu alebo inej adrese dodania tovaru a telefónne číslo (ďalej aj „osobné údaje“). Úspešný proces registrácie je ukončený ak kupujúcemu bude poslaný osobitný e-mail o úspešnej registrácii. Kupujúci je povinný uschovať prístupové meno a heslo a ochraňovať ich tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

3.5 Kupujúci pri vyplnení formuláru udeľuje súhlas (i) so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s čl. 10 VOP, (ii) s podmienkami podľa VOP. Pri registrácii môže dať kupujúci súhlas so zasielaním informácií o novinkách, akciách a iných aktivitách BAUER MEDIA Slovakia elektronickou formou na registrovanú e-mailovú adresu.

4. Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

4.1 Predávajúci je povinný zabaliť tovar vhodným spôsobom a dodať ho kupujúcemu na základe objednávky potvrdenej akceptáciou, a to v dohodnutom množstve, kvalite a lehote.

4.2 Predávajúci doručením akceptácie objednávky kupujúcemu, poskytuje kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy; predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru poskytne na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu, všetky informácie, ktoré poskytuje pred uzavretím zmluvy na diaľku podľa § 3 zákona 102/2014 Z. z podľa týchto VOP, vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy . Spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe poskytne kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady.

4.3 Predávajúci má právo na riadne a včas zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

4.4 Kupujúci je povinný prevziať objednaný a dodaný tovar a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, prípadne potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

4.5 Kupujúci bezprostredne pred odoslaním objednávky potvrdí výslovné, jednoznačné a zrozumiteľne uvedené informácie o pripravenej objednávke, ktoré sa mu zobrazia na e-shope vo forme formulára, a to

a) hlavné vlastnosti tovaru,

b) celkovú cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,

c) informáciu o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú, a to dodaním tovaru, ak z povahy niektorých povinností a práv nevyplýva, že trvajú aj po dodaní tovaru a zaplatení kúpnej ceny,

d) informáciu o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, a to zaplatenie kúpnej ceny a vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak z týchto VOP nevyplýva dlhšia lehota na odstúpenie

4.6 Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

4.7 Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového (nákupného) formulára.

4.8 Po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí a akceptovaní objednávky a uzavretí zmluvy na diaľku. Na e-mailovú adresu kupujúceho budú zasielané všetky ďalšie informácie súvisiace s objednávkou. Predávajúci je tiež oprávnený telefonicky alebo iným vhodným spôsobom overiť platnosť a rozsah objednávky.

4.9 Predávajúci jasným a zrozumiteľným spôsobom informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa obchodných podmienok podľa týchto VOP, a aj na e-shope o

a) hlavných vlastnostiach tovaru v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru,

b) obchodnom mene a sídle predávajúceho, telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresa jeho elektronickej pošty a číslo faxu, adresa predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet,

c) celkovú cenu tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty, ako aj náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky,

d) o cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou,

e) platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho,

f) informácii o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1,

g) tom, že ak kupujúci odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu,

h) prípadnej povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie,

i) tom, že kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

j) poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka,

k) existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcim po predaji, ak sa taká pomoc poskytuje,

l) dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,

m) minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok,

n) povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak zo zmluvy vyplýva pre kupujúceho taký záväzok.

4.10 Ak predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o úhrade dodatočných poplatkov alebo iných nákladov podľa týchto VOP alebo o nákladoch na vrátenie tovaru, kupujúci nie je povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhradiť.

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1 Zobrazená kúpna cena tovaru na e-shope zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty vo výške ustanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky a cenu za prepravu tovaru, ak nie sú tieto ceny uvedené osobitne.

5.2 V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, a náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

5.3 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na e-shope. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

5.4 Cena tovaru sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej, grafickej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na e-shope pri tovare. V takom prípade je kupujúci oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od zmluvy po oznámení zmeny správnej kúpnej ceny.

5.5 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu podľa predávajúcim akceptovanej objednávky dohodnutým spôsobom. Kupujúci môže

zmeniť zvolený spôsob platby iba po dohode s predávajúcim.

5.6 Spôsob platby kúpnej ceny si musí kupujúci zvoliť pri vytváraní objednávky:

a) dobierkou v mieste dodania tovaru,

b) bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky; po zaúčtovaní platby na bankovom účte predávajúceho bude kupujúci o tejto skutočnosti e-mailom upovedomený a bude mu odoslaný objednaný tovar, alebo

c) iným spôsobom dohodnutým telefonicky s predávajúcim.

5.7 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

5.8 Ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

5.9 Ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, keď bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5.10 Všetky vyhlásené cenové akcie sú platné vždy len do času vyhlásenej akcie alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

5.11 Kupujúci je povinný pri platbe správne uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo objednávky kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie vzniknuté nesprávnym uvedením variabilného symbolu kupujúcim, čo môže mať za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny.

5.12 Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola poslaná spolu s tovarom alebo sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná spolu s tovarom a je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list alebo dodací list.

5.13 Predávajúci môže vydávať darčekové poukážky, ktoré je možné použiť na zaplatenie ceny za objednávku v rôznej nominálnej hodnote. Na poukážke je vyznačená platnosť poukážky presným dátumom, celková hodnota poukážky a jedinečné číslo poukážky. Poukážku je možné využiť len pri jednom nákupe a len do výšky hodnoty poukážky. Poukážku nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť. Ak je celková suma nákupu nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva. Poukážka je prenosná. Poukážka nie je cenným papierom.

6. Dodanie tovaru

6.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu povereného doručiť tovar alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

6.3 Kupujúci si pri zostavovaní objednávky zvolí spôsob doručenia tovaru (zásielky) z nasledovných spôsobov doručenia:

a) pošta – predávajúci doručí zásielku ako balík prostredníctvom Slovenskej pošty do 3 pracovných dní po expedícii tovaru.

6.4 Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote najviac 30 dní a ani v dodatočnej lehote dohodnutej s kupujúcim, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

6.5 Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty na dodanie tovaru dohodnutej v kúpnej zmluve.

6.6 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste a v čase (časovom rozsahu) dohodnutom v zmluve alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala iný osoba. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky.

6.7 Zástupca predávajúceho, ktorý doručuje tovar kupujúcemu, si môže s kupujúcim dohodnúť odlišný čas dodania tovaru.

6.8 Tovar sa považuje za dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu alebo splnomocnenej osobe.

6.9 Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v čase dohodnutom v zmluve alebo ak si kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po márnom uplynutí dohodnutého času, hoci predtým platne neodstúpil od zmluvy, je od zmluvy oprávnený odstúpiť predávajúci a predávajúcemu vzniká nárok na náhradu za škodu vo výške skutočných nákladov za neúspešné dodanie tovaru.

6.10 Kupujúci je povinný skontrolovať tovar, ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade zistenia vady tovaru je
zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí zástupca predávajúceho a kupujúci môže odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle reklamačného poriadku uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. Ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

7. Reklamačný poriadok

7.1 Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho.

7.2 Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

7.3 Na uplatnenie reklamácií sa vzťahuje reklamačný poriadok predávajúceho platný v čase uplatnenia reklamácie. Predávajúci poučil kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa“) tak, že umiestnil tieto VOP zreteľne a čitateľne na e-shope a kupujúci si ich mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať alebo vytlačiť, a to aj opakovane.

7.4 Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tak, že doručí tovar predávajúcemu spolu s prejavom vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo z vád tovaru (ďalej aj „oznámenie o uplatnení reklamácie“). Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru a ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje.

7.5 Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach z vád tovaru, ktoré mu vyplývajú z § 622 a 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto VOP zreteľne a čitateľne na e-shop a kupujúci si ich mal možnosť v čase pred odoslaním objednávky prečítať alebo vytlačiť, a to aj opakovane.

7.6 Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak sa reklamovaná vada nepreukáže alebo sa preukáže, že nejde o záručnú vadu, bude reklamácia zamietnutá. Ak ide o vadu nezáručnú a kupujúci súhlasí s platenou opravou, bude tovar opravený za cenu dohodnutú medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.7 Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru alebo výmenu súčasti, pokiaľ sa vada týka len súčasti tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

7.8 Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9 Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, alebo ak ide síce o odstrániteľné vady, ale opakujúce sa (viac ako dvakrát opakovaná vada) alebo o väčší počet vád (viac ako dve rôzne vady súčasne), má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.10 Ak ide o iné neodstrániteľné vady (také, ktoré nebránia užívaniu), má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru alebo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.11 Reklamačné konanie sa začína dňom, keď sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu a

b) doručenie reklamovaného tovaru predávajúcemu.

7.12 Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv z vád v zmysle § 622 a 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje predávajúci, určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

7.13 Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

7.14 Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

7.15 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, v doklade o vybavení reklamácie musí byť uvedené, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

7.16 Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, na ktoré bol predávajúcim v čase uzatvorenia zmluvy upozornený alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.17 Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo obdobnými vlastnosťami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.18 Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil predávajúcemu alebo zástupcovi predávajúcemu,

b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru, alebo neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, alebo neodborným zásahom, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, náhodnou skazou alebo náhodným zhoršením, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, ani

f) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

7.19 Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie:

a) odovzdaním opraveného tovaru,

b) výmenou tovaru,

c) vrátením kúpnej ceny tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru alebo

e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

7.20 Predávajúci vydá o spôsobe určenia a vybavenia kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

7.21 V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

7.22 Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí, či žiada jej odstránenie alebo výmenu vadného tovaru, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady, ak nevymení tovar.

7.23 Pokiaľ ide o neodstrániteľnú vadu alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu či o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, a kupujúci neurčí, či žiada výmenu tovaru za iný funkčný rovnaký alebo obdobný tovar (v rovnakej cene) alebo vrátenie kúpnej ceny za tovar, predávajúci vybaví reklamáciu výmenou tovaru, ak sa nerozhodne vrátiť cenu.

7.24 Ustanovenia tohto článku VOP výslovne neplatia pre kupujúceho, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).

7.25 Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamačné konanie, ak reklamovaný tovar alebo jeho súčasti sú neprimerane znečistené alebo nespĺňajú základné predpoklady pre hygienicky bezpečné vybavenie reklamácie.

7.26 V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60 dní od dátumu odoslania oznámenia o vybavení reklamácie ani po opakovanom doručení reklamovaného tovaru je predávajúci oprávnený nevyzdvihnutú reklamáciu zlikvidovať bez náhrady.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

8.1 Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je
uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z týchto dôvodov, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

8.2 Ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy vrátane poskytnutia formuláru na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1 pred uzavretím zmluvy, kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

8.3 Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním splnomocnená osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, pokiaľ sa tovary objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene.

8.4 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek alebo vyrobeného na mieru kupujúceho.

8.6 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 1, ktorý mu odovzdal predávajúci.

8.7 Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Pri pochybnostiach o doručení sa kupujúcim odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak kupujúci vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú predávajúcim.

8.8 Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s touto zmluvou. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb na dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

8.9 Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na prepravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknutá povinnosť, že dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci. Predávajúci vráti platby rovnakým spôsobom ako ich kupujúci uhradil, ak sa nedohodnú inak; v takom prípade bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky alebo náklady. Predávajúci však nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

8.10 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby; lehota je zachovaná, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

8.11 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ibaže predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak predávajúci neoznámil uvedené kupujúcemu pred uzavretím zmluvy.

8.12 Kupujúci je povinný zaslať tovar späť nepoužívaný, nepoškodený, kompletný, podľa možnosti v originálnom balení. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy pred uzavretím zmluvy.

8.13 Uplatnenie práva kupujúceho odstúpiť od zmluvy nemá za následok vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre kupujúceho okrem povinnosti vrátiť tovar, znášať náklady na prepravu a zodpovedať za zníženie hodnoty tovaru.

8.14 Ustanovenia tohto článku VOP výslovne neplatia pre kupujúceho, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania).

9. Alternatívne riešenie sporu

 

9.1 Predávajúci informuje týmto spotrebiteľa, že spotrebiteľ má možnosť za podmienok uvedených v týchto VOP a v zákone č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o alternatívnom riešení sporov“) riešiť spor prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ako aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov podľa Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013), prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu online na http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

9.2 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci neodpovie na žiadosť do 30 dní odo dňa jej odoslania alebo na ňu odpovie zamietavo, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

 

9.3 Alternatívne riešenie sporu sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 zákona o alternatívnom riešení sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže odmietnuť návrh podľa § 13 zákona o alternatívnom riešení sporov, o. i. aj vtedy, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur.

 

9.4 Stranami sporu sú spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), ktorý podal návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, a predávajúci, proti ktorému návrh smeruje.

 

9.5 Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).

 

9.6 Alternatívne riešenie sporu orgánmi alternatívneho riešenia sporov je bezodplatné. Oprávnená právnická osoba, ktorá je subjektom alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať zaplatenie poplatku najviac v sume päť eur vrátane dane z pridanej hodnoty najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

 

10. Ochrana osobných údajov

 

10.1 Prevádzkovateľ osobných údajov spracúvaných za účelom predaja prostredníctvom e-shopu.sk je:

BAUER MEDIA Slovakia, k. s.

Sídlo: Vrútocká 48, 821 04 Bratislava

Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl. č. 1353/B

IČO: 35 792 094

Kontaktné údaje: tel.: 02/59 30 89 00, e-mail eshop@bauermedia.sk

Zodpovedná osoba: Peter Olajec, Custom Solutions s.r.o.

Kontaktné údaje: gdpr@bauermedia.sk

 

10.2 Zásady ochrany osobných údajov, povinnosti predávajúceho a práva dotknutej osoby v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené v Zásadách ochrany osobných údajov umiestnených na https://bauermedia.sk/ochrana-osobnych-udajov/.

10.3 Predávajúci zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúcich v zmysle platných právnych predpisov. Kupujúci má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10.4 Účel spracúvania osobných údajov: osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie z uzavretej kúpnej zmluvy

10.5. Právny základ spracúvania osobných údajov: podľa čl. 6 ods. 1 písm. b), c) a f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, § 13 ods. 1 písm. b), c) a f) zákona č. 18/2018 Z. z.

10.6 Oprávnené záujmy predávajúceho: zasielanie marketingových informácií prostredníctvom e-mailu; tento spôsob spracúvania osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek namietať na gdpr@bauermedia.sk alebo prostredníctvom kliknutia na odhlásenie sa zo zasielania marketingových informácií priamo v zaslanom e-maile

10.7 Kategórie spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu alebo iná adresa dodania tovaru, telefónne číslo, heslo.

10.8 Doba uchovania osobných údajov: po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie osobných údajov po dobu dlhšiu.

10.9 Kategória príjemcov osobných údajov: sprostredkovateľom osobných údajov je poskytovateľ služby Shopify - Shopify International Ltd. Írsko www.shopify.com.

10.10 Presun do tretích krajín: údaje nie sú predmetom presunu do iných krajín.

10.11 Informácia o existencii automatizovanom rozhodovaní vrátane profilovania: predávajúci nevyužíva automatizované rozhodovanie a profilovanie kupujúcich.


11. Záverečné ustanovenia

11.1 Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení VOP alebo zmluvy.

11.2 Na zmluvu sa vzťahujú VOP platné a účinné v čase uzatvorenia zmluvy.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme e-mailu.

11.4 Predávajúci si vyhradzuje právo, že e-shop nemusí byť prístupný kupujúcim nepretržite.

11.5 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu podľa týchto VOP alebo zmluvy s predávajúcim na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Kupujúci súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti
predávajúceho súvisiace s e-shopom voči kupujúcemu môžu byť postúpené na iné osoby.

11.6 Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú, že všetky spory budú riešiť predovšetkým zmiernou formou. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodania tovaru budú rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

11.7 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170, http://www.soi.sk.

11.8 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodaní tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov riadia VOP a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom o ochrane spotrebiteľa , zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

11.9 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia na e-shope. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia VOP rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať ich novými, a to i bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.Príloha č. 1 k Všeobecným obchodným podmienkam pre e-shop Rádia Expres, rádia Europa 2 a rádia Jemné

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás, prosím, informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) adresovaným BAUER MEDIA Slovakia, k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04, tel.: 02/59 30 89 00, e-mail eshop@bauermedia.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

V prípade odstúpenia od zmluvy nám, prosím, zašlite tovar späť alebo ho prineste na našu adresu alebo odovzdajte BAUER MEDIA Slovakia, k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(tento formulár vyplňte a zašlite iba v prípade, ak si želáte odstúpiť od kúpnej zmluvy)

Formulár zašlite, prosím, na adresu predávajúceho: BAUER MEDIA Slovakia, k. s., Vrútocká 48, Bratislava, Slovakia, 821 04, tel.: 02/59 30 89 00, e-mail eshop@bauermedia.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar:

.................................................................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia*: ........................................................................................................................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .....................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*: .......................................................................................................................................................

Dátum:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba v prípade predloženia v listinnej podobe): ..............................................................................

*nehodiace sa škrtnite